Sunday, April 08, 2001

~~~STEPHEN KING'ÝN DÜNYASI ÜZERÝNE~~~

1974'ten beri elliye yakýn kitabý kýrk milyonun üzerinde faný olan ve sinema için vazgeçilmez bir kaynak olan Stephen King,ilk romanýný 1963'te henüz 16 yaþýndayken yazmýþtý;ancak 20 yaþýna geldiðinde yayýmlanan "Startling Mystery Stories" adlý toplamada yer bulabildi bu hikaye...

"Carrie"(1974) ve sonrasýnda genelde parapsikolojik öðelere yer verdiyse de korku baþta olmak üzere birçok türde eserler verdi.Ýlk film uyarlamasý ise Brian De Palma tarafýndan 1976 yýlýnda çekilen "Carrie" oldu.O zamandan beri sinema sektörü ve T.V.dizileri için bitmez tükenmez bir kaynak olmuþ ve bu sayede de en zengin yazar olmayý baþarmýþtýr.1981'de "Dance Macabre" ile Hugo B.N. Ödülü'nü,1999'da da "Bag of Bones" adlý romanýyla Bram Stoker Ödülü'nü almýþtýr.

Richard Bachman adýyla 1977-1984 yýllarý arasýnda beþ kitabý yayýnlanmýþtýr.1947 doðumlu olmasýna raðmen tükenmeyen muhteþem hayal gücü sayesinde daha uzun yýllar yaratmaya devam edecek gibi görünen Stephen King'in dünyasý sadece hayal gücüyle sýnýrlýdýr ve hayal gücü sýnýr tanýmaz.

King dünyasýnýn herhangibir yerinin zamansýzlýðýnda görüþmek üzere...

~~~Ölülerin Balosu~~~

Carrie balo için hazýrladýðý kýrmýzý elbiseyi bitirmiþti ama çok da yorgundu.Yataða yatar yatmaz uyuyakaldý.
Gözlerini açtýðýnda boþlukta olduðunu farketti ve hemen arkasýndan gelen ulumalara doðru döndü.Bir kurtadam ve yanýndaki köpek baþlarýný aya doðru kaldýrmýþ ulurlarken köpek Carrie'yi farketti.

Köpek Carrie'nin arkasýndan koþmaya baþladýðýnda artýk düþünecek vakit yoktu.

Koþuyordu,sadece koþuyordu.Carrie hýzla koþarken yeþil bir yol üzerinde olduðunu farketti.Yolun sonunu göremediðinden yoldan çýkmaya çalýþýyordu ama bu imkansýzdý çünkü Carrie yolun izinde deðil,yol Carrie'nin izinde gidiyordu.Carrie her geçen saniye(!)yeni birþey farkediyordu ve yol ayrýmýný da farketmesi uzun sürmedi.Arkasýna dönüp baktýðýnda köpeðin artýk peþinden gelmediðini tam tersine korkuyla uzaklaþtýðýný gördü tekrar önüne döndüðünde yol ayrýmýna gelmiþti.Önündeki tabela soldaki yolun Overlook oteline gittiðini iþaret ediyordu.Tabelanýn gösterdiði yola doðru baktýðýnda otelin yandýðýný ve çýkan alevlerden belli belirsiz bir karaltýnýn yükseldiðini hissetti.

...ve hemen diðer yola doðru yöneldi...

...ve o yolda hýzla ilerlemeye baþladý...

Soluk bir ýþýltýyla parýldayan kýrmýzý güllerin büyüsünde koþarken önüne çýkan kedinin gözleriyle irkildi.Carrie'nin çýðlýðýndan ürken kedi güllerin arasýna doðru girdi.Bakýþlarýný kedinin girdiði yere yönelten Carrie dallardan birine takýlý duran bir anahtar gördü ve ona doðru yönelip anahtarý aldý.Kara kulenin önüne geldiðinde onu Dolores Claiborne karþýladý.Dolores kýzýn elinden anahtarý aldý ve açýk olan kapýdan içeri girdiler.Belli ki bu anahtar kara kulenin anahtarý deðildi.Dolores, Carrie ile birlikte dik merdivenlerden yukarý doðru çýktý.Carrie'nin elinden aldýðý anahtarla üst kattaki koridorun sonundaki odanýn kapýsýný açtý.Odada iki tabureden baþka hiçbir þey yoktu,gerekte yoktu çünkü...

Dolores "ihtiyacýmýz olan herþeyi sadece düþleyerek gerçekleþtirebiliyoruz"dedi ve ekledi "yolda gördüðün kedi Kurt Dussander'ýn fýrýnýnda yaktýðý benim küçük Salemimdi,eriyen bedenini hayvan mezarlýðýna gömdük.Ben onu düþleyerek tekrar yaþama döndürebilirdim ama zaten onu yakan bendim."

Dolores, Carrie'ye "sen iyi bir kýzsýn,buralarda senin hakkýnda kötü kurgular yapanlar olabilir.Bunlardan kurtulmanýn tek yolu bu týlsýmý takmaktýr" dedi ve týlsýmý Carrie'nin boynuna taktý.Daha sonra Carrie'ye sarýlarak pencerenin önüne doðru ilerledi.Dolores pencereyi açarak aþaðýya doðru "Christine" diye seslendi."Bir misafirimiz var"

Çok geçmeden odaya Christine geldi."Merhaba Carrie,ben aþaðýdaki çamaþýrhanede çalýþýyorum.Mengenede çamaþýr sýkýyorum,ayný zamanda terzilik yapýyorum.Ne ilgisi var diyebilirsin ama mengene bozuk olunca ve bazen çamaþýrlarý yýrtýnca bu mesleði öðreniyorsun.Þimdi sana bir sürprizim var"diyerek büyük çantadan çýkardýðý kýrmýzýelbiseyi Carrie'ye verdi ve giymesini söyledi.Dolores "biz çýkýyoruz" dedi,Christine ise "giydiðinde pencerenin önüne çýkarsan sevinirim çünkü ben aþaðýda olacaðým"dedi.
Dolores odadan çýkarken "acele et" dedi.Carrie elbiseyi þaþkýnlýk ve sevinç ile hýzla giydi ve pencerenin önüne çýktý."Christine"diye baðýrdý arkasýndan yaklaþan Dolores "bazen kurgulamadan yaparýz" dedi ve Carrie'yi pencereden aþaðýya itti.

Carrie çýðlýk sesleriyle gözlerini açtýðýnda yatakta çýrýlçýplak yatýyordu,gözü askýdaki kýrmýzý elbiseye iliþti.Bacaðýnda bir soðukluk hissetti ve soðukluðun geldiði çarþaftaki kaný gördü.O anda kapý açýldý ve içeri bir adam girdi."Bu týlsým senin mi?" diye soran adam Roland'dan baþkasý deðildi.Carrie "bu çýðlýklar nerden geliyor?"diye sordu."Aþaðýdaki balo salonundan"diye yanýt verdi Roland."Otelin kalorifer dairesinde yangýn çýkmýþ ama bizim kaçmamýza gerek yok,biz zaten ölüyüz.."

Yukarýda okuduðunuz öykü týpký Stephen King'in yaptýðý gibi sadece bir kurgudur,kitabýný okuyan veya uyarlama filmlerini izleyen herkes onun büyülü dünyasý hakkýnda sayfalarca yazý yazabilir,hatta bu yazý -benim yazdýðým gibi-bambaþka bir filmin konusunu oluþturabilir...Þimdi filmografisine bir göz atalým:


DREAMCATCHER (2003-LAWRENCE KASDAN)
HEARTS IN ATLANTIS (2001-WILLIAM GOLDMAN)
THE GREEN MILE (1999-FRANK DARABONT)
APT PUPIL (1998-BRYAN SINGER)
NIGHT FLIER (1997-MARK PAVIA)
GHOSTS (1997-STAN WINSTON)
THINNER (1996-TOM HOLLAND)
DOLORES CLAIBORNE (1995-TAYLOR HACKFORD)
THE MANGLER (1995-TOBE HOOPER)
THE BOOGEYMAN (1995-JEFFREY SCHIRO)
THE SHAWSHANK REDEMPTION (1994-FRANK DARABONT)
THE DARK HALF (1993-GEORGE A.ROMERO)
NEEDFUL THINKS (1993-FRASER HESTON)
THE LAWNMOWER MAN (1992-BRETT LEONARD)
SLEEPWALKERS (1992-MICK GARRIS)
MISERY (1990-ROB REINER)
GRAVEYARD SHIFT (1990-RALPH SINGLETON)
PARANOID (1990-JAY HOLBEN)
TALES FROM THE DARKSIDE:THE MOVIE (1990-JOHN HARRISON)
PET SEMATARY (1989-MARY LAMBERT)
CREEPSHOW 2 (1987-MICHAEL GORNICK)
THE RUNNING MAN (1987-PAUL MICHAEL GLASER)
MAXIMUM OVERDRIVE (1986-STEPHEN KING)
STAND BY ME (1986-ROB REINER)
CAT'S EYE (1985-LEWIS TEAGUE)
SILVER BULLET (1985-DANIEL ATTIAS)
FIRESTARTER (1984-MARK LESTER)
CHILDREN OF THE CORN (1984-FRITZ KIERSCH)
THE DEAD ZONE(1983-DAVID CRONENBERG)
CUJO (1983-LEWIS TEAGUE)
CHRISTINE (1983-JOHN CARPENTER)
THE WOMAN IN THE ROOM (1983-FRANK DARABONT)
CREEPSHOW (1982-GEORGE ROMERO)
THE SHINING (1980-STANLEY KUBRICK)
CARRIE (1976-BRIAN DE PALMA)